We leren kandidaten vanuit eigen kracht kennis en vaardigheden aan, die voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en die passen bij uw organisatie.

Welkom bij T-training Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in opleidingen voor:

 • buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in het publiek domein
 • personeel dat met veiligheid te maken heeft in een organisatie
 • leidinggevenden en coördinatoren in het beheersen van calamiteiten

Naast groepsgewijze opleidingen coachen we individuele medewerkers op maat met behulp van actuele, praktijkgerichte methodieken. We leren kandidaten vanuit eigen kracht kennis en vaardigheden aan, die voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en die passen bij uw organisatie.

Onze bedrijfsvoering wordt geaudit volgens de Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. We zijn CRKBO-geregistreerd en door de overheid vrijgesteld van btw-heffing. Al meer dan 25 jaar zijn we als klein opleidingsbureau gespecialiseerd in een paar toegepaste veiligheidsopleidingen en die doen we dan ook goed. We werken op locatie, coachend binnen uw praktijk èn digitaal.

Zijn er andere opleidingen nodig die aansluiten bij uw behoefte? Met onze opleidingspartner voorzien we er in!

Van onszelf en van onze opleiders verwachten we professionaliteit, kwaliteit en ervaring in het werkveld. Evenals ons instituut, zijn de docenten CRKBO-geregistreerd. Uw vraag bepaalt, wij onderscheiden ons door maximaal op maat en flexibel aanbod te leveren. Uw werkzaamheden moeten immers doorgaan! Ook qua prijsstijging doen we het anders en indexeren we in 2023 slechts met 4%. Zie ons opleidingsaanbod of neem contact op om meer te weten te komen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat is verplicht vanuit de privacywetgeving en we vinden het vanzelfsprekend.

 

Nieuws

Specifieke vaktrainingen

Wij bieden specifieke vaktrainingen op het gebied van wetshandhaving, safety en security voor alle sectoren waar het omgaan met publiek een rol speelt. Via onze opleidingspartner zorgen we voor aanvullende BOA-opleidingen zoals Alcoholwet, Verkeerregelen, RTGB en Levensreddend handelen.

Veranderingen BOA-opleidingen

Vanaf 1 januari 2023 zijn de Basisbekwaamheid en de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) veranderd. Nieuwe PHB-modules kunnen gevolgd worden ter aanvulling van reeds behaalde oude modules. Neem contact op voor maatwerk in uw situatie.
Opleidingsaanbod

Deze opleiding bestaat uit de onderdelen Rechtskennis (RK) en BOA Basis Praktijk (BP). Het bereidt de kandidaat voor op het examen ter verkrijging van het getuigschrift waarmee een eerste akte in alle BOA-domeinen kan worden aangevraagd bij de Dienst Justis van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Met dit getuigschrift kan ook via de contactpersoon van de betreffende politie-eenheid een akteverlenging worden aangevraagd in de domeinen V en VI. Zie ook de actuele wettelijke opleidingseisen.

Voor deelname is geen specifieke vooropleiding vereist. Het opleidingsniveau wordt ingeschaald op MBO 3 niveau. Wij geven deze opleiding groepsgewijs in 6 theorielessen RK en 3 praktijklesdagen BP, gecombineerd met thuisstudie. Tijdens de opleiding maakt de kandidaat theorietoetsen en proefexamens. De praktijkdagen vinden met een trainingsacteur plaats. Individuele opleidingstrajecten worden op maat vastgesteld.

Tijdens de theorielessen worden behandeld: Staatsinrichting en wetgeving, de BOA, ethiek, aangifte en klacht, materieel strafrecht, formeel strafrecht, proces-verbaal en de rechtelijke macht. De praktijklesdagen BP bestaan uit: wet- en regelgeving, invullen van een (elektronische) combibon, gespreks- en benaderingstechnieken en bejegening.

De lesdagen vinden plaats op daarvoor geschikte locaties, rekening houdend met de reisafstand van de kandidaten. Er wordt voorzien in volledige catering. Digitaal wordt extra ondersteuning aangeboden.

Examinering vindt plaats door het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH). Het examen RK bestaat uit 50 meerkeuzevragen en wordt op verschillende locaties in het land afgenomen. Het examen BP gebeurt in een praktijkstraat bij ExTH in Amersfoort. Wij plannen en vragen de examens voor u aan op een gezamenlijk te bepalen geschikte mogelijkheid. Zie voor informatie de actuele ExTH-examendocumenten.

Bij de opleiding worden lesboeken en de Elektronische Leeromgeving (ELO) van onze opleidingspartner gebruikt, alsmede eigen aanvullend materiaal. Door middel van e-mail, een app-groep en beeldconferenties worden de kandidaten op de hoogte gehouden van actualiteiten, heeft men onderling contact en kunnen tussentijdse vragen beantwoord worden. Dit blijkt in de praktijk een welkome aanvulling te zijn op de lesdagen en thuisstudie.

Incompany verzorgen wij deze opleiding op maat, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. Neem a.u.b. hiervoor contact met ons op.

Open inschrijving is ook mogelijk. Een open inschrijving-opleiding wordt georganiseerd bij tenminste 6 deelnemers.

De investering is in 2023 per persoon € 2.050,00, vrij van btw, exclusief netto doorberekening van studieboek-, ELO- en examenkosten. Wij doen u van te voren opgave van alle kosten en starten niet eerder dan na uw toestemming en bevestiging per e-mail.  De netto (her)examenkosten vindt u op de actuele tarieflijst van ExTH.

Indien gewenst verzorgen wij ook eventuele herexamens. De netto herexamenkosten worden in dat geval vermeerderd met € 35,00 administratie- en verwerkingskosten, vrij van btw.

 

Deze Permanente her- en bijscholing (PHB) is verplicht voor BOA’s domein 1 openbare ruimte. De PHB bestaat uit vier modules en moeten binnen de maximaal vijfjarige termijn van de verleende BOA-akte behaald worden. Op basis van de verkregen certificaten kan de akte weer worden verlengd door de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kandidaten met een diploma Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV) krijgen eenmalig een vrijstelling voor de PHB.  Zie ook de actuele wettelijke opleidingseisen.

De nieuwe PHB-modules zijn:·

Module 1 | Wet- en Regelgeving
Module 2 | Bejegening
Module 3 | Waarneming en verslaglegging
Module 4 | Functiegerichte trainingen

De modules 1, 2 en 3 zijn beschikbaar en kunnen geëxamineerd worden door het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH). De examentrainingen worden in drie lesdagen gegeven. Binnen module 4 worden verschillende functiegerichte opleidingen gerealiseerd. Neem a.u.b. contact op voor meer informatie.

Voor deelname is een aanstelling als BOA vereist. Het opleidingsniveau wordt ingeschaald op MBO 3 niveau. Alle module-opleidingen kennen werkopdrachten en thuisstudie. Tijdens de opleiding maakt de kandidaat theorietoetsen en proefexamens. De praktijklessen vinden met een trainingsacteur plaats.

De lesdagen vinden plaats op daarvoor geschikte locaties, rekening houdend met de reisafstand van de kandidaten. Er wordt voorzien in volledige catering. Digitaal wordt extra ondersteuning aangeboden.

Examinering vindt plaats door ExTH. De theorie-examens bestaan uit meerkeuzevragen en worden (tegen meerprijs) op verschillende locaties in het land afgenomen. De praktijkexamens gebeuren in een praktijkstraat bij ExTH in Amersfoort. Wij plannen en vragen de examens voor u aan op een gezamenlijk te bepalen geschikte mogelijkheid. Zie voor informatie de actuele ExTH-examendocumenten.

Bij de opleiding worden lesboeken en de Elektronische Leeromgeving (ELO) van onze opleidingspartner gebruikt, alsmede eigen aanvullend materiaal. Door middel van e-mail, een app-groep en beeldconferenties worden de kandidaten op de hoogte gehouden van actualiteiten, heeft men onderling contact en kunnen tussentijdse vragen beantwoord worden. Dit blijkt in de praktijk een welkome aanvulling te zijn op de lesdagen en thuisstudie.

Incompany verzorgen wij deze opleiding op maat, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. De open inschrijving-opleidingen worden in het voor- en najaar georganiseerd bij tenminste zes deelnemers.

De investering in 2023 per persoon is voor module 1 € 768,00 en voor module 2 € 830,00. Dit is vrij van btw en exclusief netto doorberekening van studieboek-, ELO- en examenkosten. Wij doen u van te voren opgave van alle kosten en starten niet eerder dan na uw toestemming en bevestiging per e-mail.  De netto (her)examenkosten vindt u op de actuele tarieflijst van ExTH.

Indien gewenst verzorgen wij ook eventuele herexamens. De netto herexamenkosten worden in dat geval vermeerderd met € 36,50 administratie- en verwerkingskosten, vrij van btw.

 

Deze trainingen, waaronder persoonlijke coaching, zijn gericht op personeelsleden van organisaties die publiekscontacten hebben en daarbij weerstand, agressie en/of in aanraking (kunnen) komen met potentieel gevaarlijke situaties. Deze organisaties variëren van overheden, verzorgings- en ziekenhuizen tot banken en deurwaarderskantoren.

De trainingen bestaan uit praktische oefeningen met een trainingsacteur, onderbouwd met theoretische beginselen van gedrag en communicatie. Het versterkt de deelnemer in het uitoefenen van de functie, helpt werkstress en verzuim te verminderen èn verhoogt de weerbaarheid van de organisatie. De inhoud van de trainingen wordt afgestemd op de specifieke kenmerken en vraagstelling van de organisatie.

Voor deelname is geen specifieke vooropleiding vereist. Gelet op het benodigde begrip van de onderliggende theorie kan het niveau ingeschaald worden op MBO 3 niveau. De trainingen worden in 1 of 2 dagdelen gegeven met behulp van een trainingsacteur.

Tijdens de trainingen worden behandeld: eigen gedrag versus dat van anderen, agressietheorieën, cognitieve dissonantiereductie, het Ouder-Volwassene-Kind model uit de Transactionele Analyse en toepassing van de Effectieve Reactie Methode® (gespreks- en benaderingstechnieken).

De trainingen en coaching vinden in company plaats op de locatie(s) van de organisatie of op een andere geschikte locatie.

Bij de opleiding en coaching wordt eigen lesmateriaal gebruikt. Door middel van een beeldconferentie kan een training voorbereid worden. De deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat.

Wij verzorgen deze opleidingen op maat, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. De investering wordt per opleiding of coachingsopdracht overeengekomen en is gebaseerd op de kosten van trainer en trainingsacteur en/of gastdocent. De trainerskosten zijn in 2023 € 568,00 per dagdeel en € 1.090,00 per hele dag. Voor een trainingsacteur en/of gastdocent per dagdeel € 364,00 en voor een hele dag € 688,00. De investering is vrij van btw.

 

Deze maatwerkopleidingen zijn bedoeld voor functionarissen van organisaties die betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij calamiteiten, zoals ongevallen en andere grootschalige situaties die effect hebben op de bedrijfsvoering van de organisatie.

De trainingen bestaan uit praktische table top-oefeningen met tegenspel, gebaseerd op realistische scenario’s. Het leert de deelnemers accuraat om te gaan met calamiteiten zodat verstoring van de organisatie zo klein mogelijk gehouden wordt, ongewenste gevolgen beperkt blijven en samengewerkt wordt met relevante derden. De inhoud van de trainingen wordt afgestemd op de specifieke kenmerken en vraagstelling van de organisatie.

Voor deelname is geen specifieke vooropleiding vereist. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemers een leidinggevende of coördinerende rol in de organisatie hebben. De trainingen worden in 2 dagdelen gegeven met behulp van tegenspelers.

Tijdens de trainingen worden behandeld: Communicatietheorieën, het model van Beeldvorming– Oordeelsvorming– Besluitvorming (BOB), de mono- en multidisciplinaire knoppenstructuur, de beginselen van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) en de relaties met overheidsdiensten en andere relevante derden.

De trainingen vinden in company plaats op de locatie(s) van de organisatie of op een andere geschikte locatie.

Bij de opleiding worden eigen lesmateriaal en openbare (internet)gegevens gebruikt. Door middel van een Teams-beeldconferentie kan een training voorbereid worden. De deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat.

Wij verzorgen deze opleidingen op maat, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. Neem a.u.b. hiervoor contact met ons op.

De investering wordt per opleiding overeengekomen en is gebaseerd op de kosten van trainer en trainingsacteur en/of gastdocent. De trainerskosten zijn in 2023 € 568,00 per dagdeel en € 1.090,00 per hele dag. Voor een trainingsacteur en/of gastdocent per dagdeel € 364,00 en voor een hele dag € 688,00. De investering is vrij van btw.

Contact

Wij informeren u graag nader en zijn als volgt te bereiken:

Telefonisch: 06 – 55 777 594
E-mail: info@t-training.nl
Adres: Max Euweweg 131, 2553 PR Den Haag

Op e-mails ontvangt u binnen twee werkdagen antwoord.

Versie: 1.1 november 2020

Considerans
Deze Algemene Voorwaarden dienen om wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot contracten & betalings- en leveringsvoorwaarden zo duidelijk en volledig mogelijk vast te leggen. De navolgende artikelen zijn samengesteld op basis van de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten naar Nederlands recht tussen de opdrachtgever van een opleiding en T-training Nederland, zijnde de geregistreerde handelsnaam van Theeboom Training en Consult.

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Een afwijking geldt uitsluitend voor de opleiding waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Eventuele toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd of waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt ingeval van een overeenkomst zoals hier bedoeld, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten
Overeenkomsten kunnen tot stand komen door:

 1. De schriftelijke acceptatie door een opdrachtgever naar aanleiding van een offerte of voorstel per e-mail uitgebracht door T-training Nederland;
 2. Het geven van een opdracht aan T-training Nederland, gevolgd door een schriftelijk acceptatie daarvan door T-training Nederland;
 3. Een door de opdrachtgever en T-training Nederland getekende overeenkomst.

Door acceptatie van een offerte, ondertekening van een overeenkomst, door het geven van een opdracht, verklaart de opdrachtgever zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Verplichtingen van T-training Nederland
T-training Nederland verplicht zich dat de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers de door haar te verlenen diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

T-training Nederland verplicht zich aan de te verlenen diensten te zullen voldoen, volgens de overeengekomen specificaties en in overeenstemming met eventueel daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften. Opdrachtgevers ontvangen, indien van toepassing, een afschrift van termijnen en voorwaarden van inschrijving, alsmede van eventuele terugbetalingen.

Artikel 4: Inhoud overeenkomsten
Uit de overeenkomst en de daarmee verbonden Algemene Voorwaarden moeten voor de opdrachtgever onderstaande aspecten blijken:

 1. namen van opleider en opdrachtgever, alsmede de opleidingstitel
 2. opleidingskosten
 3. kosten netto doorberekend studiemateriaal
 4. begeleiding en diensten
 5. betalingsvoorwaarden en wijze van betaling
 6. duur en omvang van de overeenkomst
 7. condities waaronder de opleiding niet doorgaat
 8. annuleringsvoorwaarden en restitutie
 9. eventuele garantiebepalingen
 10. bedenktermijn van 14 dagen voor individuele deelnemers
 11. eigendomsrecht en copyright

Artikel 5: Opleidingsresultaat
T-training Nederland kan niet garanderen dat door het volgen van een opleiding voldoende kennis en vaardigheden zullen worden verworven. Het resultaat is afhankelijk van de capaciteiten, kennis, inzicht en inzet van de cursist. 

Artikel 6: Betaling
Betaling van de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgevers vindt plaats aan de hand van de door T-training Nederland in te dienen facturen. Betaling vindt plaats uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Wanneer de factuur niet binnen bovengenoemde termijn wordt betaald, zal T-training Nederland de opdrachtgever eenmalig een aanmaning sturen. Indien dan geen betaling volgt, zal de opdrachtgever ook alle door T-training Nederland te maken buitengerechtelijke kosten aan T-training Nederland vergoeden.

Artikel 7: Annulering
Nadat T-training Nederland de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst tot het verzorgen van een opleiding heeft ontvangen, heeft de opdrachtgever ingeval van een open inschrijving 14 dagen na het tekenen van de overeenkomst het recht om kosteloos te annuleren.

Bij annulering door een opdrachtgever dan wel bij het niet verschijnen van een opgegeven cursist/cursisten voor een opleiding, is de opdrachtgever een percentage verschuldigd van:

 1. 0% bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding;
 2. 50% bij annulering minder dan twee maanden, maar meer dan één maand voor aanvang van de opleiding;
 3. 100% bij annulering minder dan één maand voor aanvang van de opleiding, dan wel bij niet verschijnen van de cursist/cursisten.
 4. De opdrachtgever kan tot op de dag van aanvang een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 8: Overmacht
T-training Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop T-training Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor T-training Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 9: Ontbinding

T-training Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd: overmacht.
T-training Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop T-training Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor T-training Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy
T-training Nederland is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van T-training Nederland aan derden geen mededeling doen over de aanpak van T-training Nederland haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

T-training Nederland hanteert alle wettelijke privacybepalingen en zal geen persoonsherleidbare informatie verstrekken of doorsturen, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Artikel 11: Eigendom & copyright
Lesmateriaal wordt in eigendom verstrekt aan de cursist, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgevers en cursisten zullen de intellectuele eigendomsrechten (copyright) eerbiedigen van het lesmateriaal van T-training Nederland en van bij de opleiding betrokken derden en mag niet ten behoeve van derden worden gebruikt of gekopieerd.

Deze bepaling blijft ook na het beëindigen van een overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 12: Klachtenregeling
Indien een opdrachtgever een klacht heeft, zal T-training Nederland de eigen klachtenregeling overeenkomstig hanteren, tenzij contractueel hierover andere afspraken gemaakt zijn.

Artikel 1 Begrippen
Klacht: iedere schriftelijke uiting (ook per e-mail) gericht aan T-training Nederland, zijnde handelsnaam van Theeboom Training en Consult, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met de website, het drukwerk, het onderwijs, de docenten, het beleid of een gedraging van of namens T-training Nederland;
Klager: de natuurlijke- of rechtspersoon degene die een klacht indient;
Directie: de directeur van Theeboom Training en Consult.

Artikel 2 Doel klachtenprocedure & openbaarheid
Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke manier af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen. De klachtenregeling is openbaar, beschikbaar op de website en op aanvraag.

Artikel 3 Werking klachtenprocedure
Wanneer de directie een klacht ontvangt, is zij verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling. De klacht wordt onderzocht waarbij de in het algemeen rechtsbewustzijn levende behoorlijkheidsbeginselen, alsmede hoor en wederhoor, worden toegepast. Op basis hiervan wordt een oordeel gegeven.

Artikel 4 Gehanteerde termijnen
De directie moet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk (ook per e-mail) en met redenen omkleed, uitspraak doen. Indien langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt klager geïnformeerd waarbij het uitstel wordt toegelicht. Er wordt tevens een indicatie gegeven wanneer afhandeling te verwachten is.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid
Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht. Aan degene (n) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht en de daarbij meegezonden stukken toegezonden. Klager ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtbrief.

Artikel 6 Onafhankelijke derde 
In het geval dat de klacht na de afhandeling volgens klager niet naar tevredenheid is opgelost, zal deze nader onafhankelijk onderzocht en beoordeeld worden door de heer A. van Strien, eigenaar-directeur van Bureau Veiligheid te Oldambt. Dit oordeel is bindend. In het uiterste geval kan de burgerlijke rechter ingeschakeld worden om een uitspraak te doen.

T-training Nederland is onderdeel van Theeboom Training & Consult​

T-training Nederland is onderdeel van Theeboom Training & Consult​
© 2024 T-training Nederland
KvK: 27165772
BTW-ID: NL001304303B92